Menu

Overhead line testing system

Adaptér pre reflektometrické meranie na vzdušných vedeniach

  • Jednoduchá obsluha
  • Veľmi dobré rozlíšenie na malé a veľké vzdialenosti
  • Nebezpečné indukované napätia sú spoľahlivo vybité
  • Skúšobný impulz až do 1 500 V na dlhé vzdialenosti
  • Určený pre vzdialenosti viac ako 2 000 km

V kombinácii s reflektometrom Teleflex VX umožňuje tento adaptér refletometrické meranie na vzdušných vedeniach. Zamerateľné sú poruchové stavy (skraty, prerušenia), ako aj iné nehomogenity (prevysy a pod.). Systém sa používa predovšetkým na kontrolu vzdušných vedení pred ich opätovným zapnutím, eliminujúc nebezpečenstvo napäťových vĺn a potenciálne fatálnych problémov z indukovaných napätí. Pravidelné kontroly by sa mali vykonávať najmä s cieľom zistiť akékoľvek zmeny stavu vedení. Špeciálny dizajn a spínací systém eliminuje riziko pre obsluhu a poškodenia zariadenia v dôsledku indukovaných napätí a prúdov.