Menu

CDS

  • Integrálna (dielektrická) diagnostika VN-káblov
Aplikácia integrálnych diagnostických metód umožňuje nedeštruktívnym spôsobom ohodnotiť stav káblových vedení a ich zostatkovú životnosť a na základe týchto dát cielene riadiť a plánovať investície do obnovy siete. Výsledným efektom takéhoto postupu je zvýšenie spoľahlivosti siete pri súčasnom znížení prevádzkových nákladov. Nové univerzálne zariadenie na integrálnu diagnostiku VN-káblov CDS po prvý krát združuje v jednom zariadení dve osvedčené metódy na integrálne posúdenie stavu izolácie na kábloch s PE a papierovou izoláciou: izotermálnu relaxačnú prúdovú analýzu (IRC analýza) a meranie zotaveného napätia (Return Voltage Method). IRC- analýza sa na základe dlhoročných skúseností etablovala ako vhodná metóda na posúdenie integrálneho zostárnutia izolácie VN-káblov s PE/XPE- izoláciou, zatiaľ čo sa metóda merania zotaveného napätia osvedčila na posúdenie miery navlhnutia papierovej izolácie (ako dominantného faktoru ovplyvňujúceho dielektrické vlastnosti izolácie na klasických kábloch s papierovou izoláciou). Zariadenie CDS je tak prvým univerzálnym zariadením umožňujúcim diagnostiku oboch typov káblov, pričom ako pri meraní relaxačného prúdu, tak pri meraní zotaveného napätia prebieha meranie paralelne na všetkých troch fázach, čím sa o tretinu skracuje celková doba diagnostického merania. Pre IRC- analýzu PE / XPE káblov je súčasťou zariadenia inteligentný vyhodnocovací softvér s rozsiahlou databankou a s neuronálnou klasifikáciou zohladňujúcou konštrukčné špecifiká káblov. Výsledkom je zaradenie kábla do charakteristickej skupiny z hľadiska zostárnutia, ako aj prognóza zbytkovej prieraznej pevnosti kábla. Analýza zotaveného napätia (RVM) vedie ku kategorizácii meraného kábla z hľadiska navlhnutia papierovej izolácie. K dispozícii je rozsiahla expertná databanka umožňujúca objektívne posúdenie kritičnosti stavu papierovej izolácie.