Menu
Spoločnosť
Novinky
Revolučný skok v skúšaní a diagnostike VN-káblov

Revolučný skok v skúšaní a diagnostike VN-káblov

TDS NT test set

Systém TDM 45 predstavuje revolučnú inováciu v oblasti diagnostiky a skúšania VN-káblov. Po prvý krát sú v jednom kompaktnom zariadení integrované všetky meracie metódy potrebné pre lokálnu diagnostiku káblových súborov a slabých miest v izolácii (meranie a lokalizácia čiastkových výbojov), pre integrálnu diagnostiku zostarnutia izolácie (meranie stratového činiteľa tan delta) a pre napäťové skúšky podľa platných noriem. Pri vývoji zariadenia TDS NT bol kladený vysoký dôraz na to, aby univerzalita nebola na úkor kvality a výpovednej hodnoty jednotlivých meraní. Naopak, v systéme TDM 45 boli zhodnotené všetky doterajšie teoretické a praktické poznatky z oblasti diagnostiky a skúšania VN-káblov a boli v ňom integrované a ďalej vylepšené tie meracie technológie, ktoré preukázateľne prinášajú najspoľahlivejšie výsledky z hľadiska posúdenia stavu VN-káblov. Systém TDM 45 je možné prevádzkovať ako mobilný systém alebo ako systém integrovaný v meracom vozidle.

V jednotlivom sa jedná o tieto technológie:
» Meranie čiastkových výbojov:

- DAC -technológia (Damped AC): osvedčený princíp tlmeného oscilujúceho napätia so špičkovou hodnotou do 40kV
- 0,1 Hz Cosinus pravouhlý - technológia : meranie čiastkových výbojov je teraz možné aj pri napätí 0,1Hz s priebehom cosinus pravouhlý do 40kVef, ktoré sa doposiaľ používalo pre napäťové skúšky.
- Nový softvér s autom. TDR-vyhodnotením čiast. výbojov už počas merania!
Obe metódy zohľadňujú tzv. „50 Hz Slope“- princíp, čo znamená, že strmosť napätia pri zmene polarity je porovnateľná so strmosťou prevádzkového napätia s frekvenciou 50Hz. Ako je známe z rozsiahlych štúdií a praktických skúseností, len pri použití napäťového priebehu, ktorý zohľadňuje „50 Hz Slope“- princíp, je zaručená maximálna výpovedná hodnota merania čiastkových výbojov (ČV)- teda správne určenie zápalného napätia (napätie pri ktorom vznikajú výboje) a detekcia všetkých slabých miest v izolácii, vykazujúcich výbojovú činnosť. Z porovnávacích štúdií je známe, že u systémov používajúcich pre meranie čiastkových výbojov napäťový priebeh 0,1Hz sinus, s výrazne nižšou strmosťou napätia pri zmene polarity, nie je zaručená 100% spoľahlivá výpovedná hodnota merania čiastkových výbojov- teda nedostávame 100% reálny obraz o chovaní kábla v prevádzkových podmienkach z hľadiska výbojovej činnosti. Navyše je možné pri zachovaní „50 Hz Slope“- princípu zredukovať maximálne napätie pre meranie ČV na 1,7 U0 pri zachovaní maximálnej výpovednej hodnoty diagnostiky.

» Integrálna diagnostika :

- meranie stratového činiteľa tan delta pre stanovenie miery zostarnutia izolácie (miera navlhnutia izolácie u káblov s papierovou izoláciou, resp. hustota vodných stromčekov u káblov s PE-izoláciou). vysoká presnosť a rozlíšenie merania tan delta
- štandardizované meranie pri napätí 0,1Hz sinus, definované v medzinár. normách
- Vysoká výpovedná hodnota integrálnej diagnostiky, vďaka vyhodnoteniu tzv. „tip-up“, t.j. delta (tan delta) zmeraného pri 1,5U0 a 0,5U0
- meranie tan delta je vďaka použitému napätiu vhodné na diagnostiku papierových aj XPE káblov
- automatické vyhodnotenie merania tan delta so zatriedením kábla do jednej z kategórií z hľadiska miery zostarnutia, podľa typu izolácie a zvolenej normy
- krátke časy merania (cca. 5 min. na 1 fázu)
- prenos výsledkov na PC s automatickým vygenerovaním protokolu

» Napäťové skúšky :

- široká paleta skúšobných napätí pre skúšanie káblov do men. nap. 25 kV
- žiadne obmedzenia z hľadiska skúšateľ. dĺžok káblov vďaka vysokému výkonu
- možnosť súčasného merania čiastkových výbojov počas napäťovej skúšky
0 ...40 kV DC (v oboch polaritách)
0 ...40 kVef 0,1 Hz@ priebeh cosinus pravouhlý; skúšateľná kapacita pri 0,1Hz=5mF
0 ...45kVšš 0,1Hz@ priebeh sinus; skúšateľná kapacita pri 0,1Hz = 0,6 mF, s možnosťou
súčasného merania tan delta počas napäťovej skúšky

Revolučný kvalitatívny skok v efektivite diagnostiky a skúšania VN-káblov prináša systém TDM 45 aj vďaka výrazným inováciám softvéru PD Explorer:

» Integrovaná prehľadná databáza meraných káblov:
- Textové vyhľadávanie merania v databáze
- Prehľadné zobrazenie všetkých vykonaných meraní
- Dodatočné editovanie meraní, napr. počtu a umiestnenia spojok

» Plne automatická kalibrácia pred meraním:
- Kalibrácia potrebná len na jednej úrovni vďaka lineárnemu zosiľňovaču
- Možnosť voľby kalibrácie zo známej dĺžky alebo rýchlosti šírenia
- Možnosť zamerania pozície spojok na kalibračnej krivke

» Inovovaný algoritmus na automatické TDR-vyhodnotenie miest s výskytom čiastkových výbojov
- automatické zobrazenie PD-mappingu (vzdialenosť zdroja ČV) počas merania (použiteľné aj pre meranie a lokalizáciu ČV počas napäťovej skúšky 0,1Hz cosinus pravouhlý)
- vysoká spoľahlivosť algoritmu eliminuje potrebu manuálneho vyhodnotenia
- automatické prepínanie rozsahov úrovne ČV
- automatické ukladanie výsledkov
⇒výrazná časová úspora; výrazné zvýšenie efektivity diagnostiky

» Automatické vygenerovanie protokolu
- možnosť výberu obsahu grafickej časti protokolu (2D zobrazenie, PD mapping, TDR zobrazenie)

Pre viac informácií, kliknite tu