Menu

TDM45

Univerzálny systém na skúšanie a diagnostiku VN-káblov

Produktová dokumentácia

Systém TDM 45 predstavuje revolučnú inováciu v oblasti diagnostiky a skúšania VN-káblov. Po prvý krát sú v jednom kompaktnom zariadení integrované všetky meracie metódy potrebné pre lokálnu diagnostiku káblových súborov a slabých miest v izolácii (meranie a lokalizácia čiastkových výbojov), pre integrálnu diagnostiku zostarnutia izolácie (meranie stratového činiteľa tan delta) a pre napäťové skúšky podľa platných noriem. Pri vývoji zariadenia TDS NT bol kladený vysoký dôraz na to, aby univerzalita nebola na úkor kvality a výpovednej hodnoty jednotlivých meraní. Naopak, v systéme TDM 45 boli zhodnotené všetky doterajšie teoretické a praktické poznatky z oblasti diagnostiky a skúšania VN-káblov a boli v ňom integrované a ďalej vylepšené tie meracie technológie, ktoré preukázateľne prinášajú najspoľahlivejšie výsledky z hľadiska posúdenia stavu VN-káblov. Systém TDM 45 je možné prevádzkovať ako mobilný systém alebo ako systém integrovaný v meracom vozidle..

Systém TDM 45 v sebe zahŕňa nasledujúce technológiie:

» Napäťové skúšky :

- široká paleta skúšobných napätí pre skúšanie káblov do men. nap. 25 kV
- žiadne obmedzenia z hľadiska skúšateľ. dĺžok káblov vďaka vysokému výkonu
- možnosť súčasného merania čiastkových výbojov počas napäťovej skúšky
0 ...40 kV DC (v oboch polaritách)
0 ...40 kVef 0,1 Hz@ priebeh cosinus pravouhlý; skúšateľná kapacita pri 0,1Hz=5mF
0 ...45kVšš 0,1Hz@ priebeh sinus; skúšateľná kapacita pri 0,1Hz = 0,6 mF, s možnosťou
súčasného merania tan delta počas napäťovej skúšky

» Meranie čiastkových výbojov:

- DAC -technológia (Damped AC): osvedčený princíp tlmeného oscilujúceho napätia so špičkovou hodnotou do 40kV
- 0,1 Hz Cosinus pravouhlý - technológia : meranie čiastkových výbojov je teraz možné aj pri napätí 0,1Hz s priebehom cosinus pravouhlý do 40kVef, ktoré sa doposiaľ používalo pre napäťové skúšky.
- Nový softvér s autom. TDR-vyhodnotením čiast. výbojov už počas merania!
Obe metódy zohľadňujú tzv. „50 Hz Slope“- princíp, čo znamená, že strmosť napätia pri zmene polarity je porovnateľná so strmosťou prevádzkového napätia s frekvenciou 50Hz. Ako je známe z rozsiahlych štúdií a praktických skúseností, len pri použití napäťového priebehu, ktorý zohľadňuje „50 Hz Slope“- princíp, je zaručená maximálna výpovedná hodnota merania čiastkových výbojov (ČV)- teda správne určenie zápalného napätia (napätie pri ktorom vznikajú výboje) a detekcia všetkých slabých miest v izolácii, vykazujúcich výbojovú činnosť. Z porovnávacích štúdií je známe, že u systémov používajúcich pre meranie čiastkových výbojov napäťový priebeh 0,1Hz sinus, s výrazne nižšou strmosťou napätia pri zmene polarity, nie je zaručená 100% spoľahlivá výpovedná hodnota merania čiastkových výbojov- teda nedostávame 100% reálny obraz o chovaní kábla v prevádzkových podmienkach z hľadiska výbojovej činnosti. Navyše je možné pri zachovaní „50 Hz Slope“- princípu zredukovať maximálne napätie pre meranie ČV na 1,7 U0 pri zachovaní maximálnej výpovednej hodnoty diagnostiky.

» Integrálna diagnostika :

- meranie stratového činiteľa tan delta pre stanovenie miery zostarnutia izolácie (miera navlhnutia izolácie u káblov s papierovou izoláciou, resp. hustota vodných stromčekov u káblov s PE-izoláciou). vysoká presnosť a rozlíšenie merania tan delta
- štandardizované meranie pri napätí 0,1Hz sinus, definované v medzinár. normách
- Vysoká výpovedná hodnota integrálnej diagnostiky, vďaka vyhodnoteniu tzv. „tip-up“, t.j. delta (tan delta) zmeraného pri 1,5U0 a 0,5U0
- meranie tan delta je vďaka použitému napätiu vhodné na diagnostiku papierových aj XPE káblov
- automatické vyhodnotenie merania tan delta so zatriedením kábla do jednej z kategórií z hľadiska miery zostarnutia, podľa typu izolácie a zvolenej normy
- krátke časy merania (cca. 5 min. na 1 fázu)
- prenos výsledkov na PC s automatickým vygenerovaním protokolu

Revolučný kvalitatívny skok v efektivite diagnostiky a skúšania VN-káblov prináša systém TDM 45 aj vďaka výrazným inováciám softvéru PD Explorer:

» Integrovaná prehľadná databáza meraných káblov:
- Textové vyhľadávanie merania v databáze
- Prehľadné zobrazenie všetkých vykonaných meraní
- Dodatočné editovanie meraní, napr. počtu a umiestnenia spojok

» Plne automatická kalibrácia pred meraním:
- Kalibrácia potrebná len na jednej úrovni vďaka lineárnemu zosiľňovaču
- Možnosť voľby kalibrácie zo známej dĺžky alebo rýchlosti šírenia
- Možnosť zamerania pozície spojok na kalibračnej krivke

» Inovovaný algoritmus na automatické TDR-vyhodnotenie miest s výskytom čiastkových výbojov
- automatické zobrazenie PD-mappingu (vzdialenosť zdroja ČV) počas merania (použiteľné aj pre meranie a lokalizáciu ČV počas napäťovej skúšky 0,1Hz cosinus pravouhlý)
- vysoká spoľahlivosť algoritmu eliminuje potrebu manuálneho vyhodnotenia
- automatické prepínanie rozsahov úrovne ČV
- automatické ukladanie výsledkov
⇒výrazná časová úspora; výrazné zvýšenie efektivity diagnostiky

» Automatické vygenerovanie protokolu
- možnosť výberu obsahu grafickej časti protokolu (2D zobrazenie, PD mapping, TDR zobrazenie)

TDM 45 series is a revolutionary breakthrough in testing and diagnosis of MV cables. The patented concept addresses the utilities increasing need for flexibility in use of test and measuring equipment based on the type of application.

The modular concept allows the engineer to individually set-up the unit based on the type of job that needs to be executed. If e.g. withstand testing on short cable lengths need to be performed then only one module is needed. When part of the task is also to perform a partial discharge diagnosis then an additional module is needed.

Technical Documents
Technický návod
TDM45 series brochure
PD_Software
PD Detector Software for MV DAC30, TDS NT, TDM 45, PDS 62
setup-3-5-9.exe
112,1 MB | 28.06.22