Menu

PD LOC

Tester čiastkových výbojov

  • Punktgenaue TE-Nachortung in gemischten Kabelnetzen
  • Lokalisierung von Fehlstellen in Verbindungsmuffen von Einleiterkabeln
  • Einfache Anschlussmöglichkeit im Feld

Systém PD LOC rieši problém bodovej lokalizácie závad na VN-kábloch zistených pri meraní čiastkových výbojov (ČV), najmä ak ide o zmiešané káblové úseky (XPE/Papier), resp. o ČV v spojkách jednožilových káblov. V praxi väčšinou nie je známa presná poloha spojok v teréne a ich presná lokalizácia tónovou frekvenciou nie je možná. Systém sa skladá z impulzného generátora PD-TX, ktorý sa pomocou induktívnej sondy pripojí priamo na odkryté miesto na kábli. Generátor indukuje do kábla špeciálne imulzy, ktoré je možné merať a lokalizovať pomocou reflektometra Teleflex

T30-E PD pripojeného na jednom konci kábla. Reflektometer z časového intervalu medzi prijatím priameho impulzu a impulzu odrazeného zo vzdialeného konca vypočíta vzdialenosť miesta, v ktorom je pripojený generátor na kábli. Túto zmeranú vzdialenosť je možné následne skonfrontovať so vzdialenosťou miesta závady určenou pri meraní ČV zariadením OWTS a upresniť tak skutočnú polohu miesta závady. Týmto postupom je v mnohých prípadoch možné dosiahnuť značné časové a nákladové úspory elimináciou zbytočných výkopov. Impulzný generátor PD-TX umožňuje pomocou fóliovej klávesnice voľbu šírky generovaného impulzu, prístroj kontroluje správnosť prevádzkového režimu, resp. prípadné preťaženie, ako aj stav nabitia akumulátorov. Obmedzené možnosti induktívneho privedenia impulzu z generátora PD-TX na kábel sa vyskytujú najmä na kábloch s kovovým plášťom, resp. hustým pleteným medeným tienením.