Menu

OCHRANA SÚKROMIA

Úvod

Vitajte v oznámení o ochrane súkromia spoločnosti Megger Group.

Spoločnosť Megger rešpektuje vaše súkromie a zaviazala sa chrániť vaše osobné údaje. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vás informuje o tom, ako sa staráme o vaše osobné údaje, keď navštevujete naše webové stránky (bez ohľadu na to, odkiaľ ste ich navštívili) a informovali vás o vašich právach na ochranu osobných údajov a o tom, ako vás zákon chráni. 

Aby ste mohli kliknúť na konkrétne oblasti uvedenej nižšie, je toto oznámenie o ochrane osobných údajov poskytované v členenom formáte. Môžete si tiež stiahnuť PDF verziu zásad tu. Na pochopenie významu niektorých pojmov používaných v tomto oznámení o ochrane súkromia môžete použiť aj slovník.

1. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE A KTO SME

2. ÚDAJE, KTORÉ O VÁS ZHROMAŽĎUJEME

3. AKO SA ZHROMAŽĎUJÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

4. AKO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

5. ZVEREJNENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

6. MEDZINÁRODNÉ TRANSFERY

7. BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

8. UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

9. VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA

10. SLOVNÍK

 

1. Dôležité informácie a kto sme

 

Účel tohto oznámenia o ochrane osobných údajov

Cieľom tohto oznámenia o ochrane osobných údajov je poskytnúť vám informácie o tom, ako spoločnosť Megger zhromažďuje a spracováva vaše osobné údaje prostredníctvom vášho používania týchto webových stránok, vrátane všetkých údajov, ktoré môžete poskytnúť prostredníctvom tohto webu, keď sa prihlásite do nášho informačného bulletinu, zakúpite produkt alebo službu, alebo sa zúčastníte súťaže. 

Táto webová stránka nie je určená deťom a vedome nezhromažďujeme údaje týkajúce sa detí.

Je dôležité, aby ste si prečítali toto oznámenie o ochrane osobných údajov spoločne s akýmikoľvek inými oznámeniami o ochrane osobných údajov alebo oznámeniami o spravodlivom spracovaní, ktoré poskytujeme pri špecifických príležitostiach, keď zhromažďujeme alebo spracovávame osobné údaje o vás, aby ste si plne uvedomovali, ako a prečo používame vaše údaje. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov dopĺňa ostatné oznámenia a nenahrádza ich. 

Správca

Spoločnosť Megger sa skladá z rôznych právnických osôb. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov je vydané v mene skupiny Megger, takže keď uvádzame v tomto oznámení o ochrane osobných údajov „Megger“, „my“, „nás“ alebo „naše“, hovoríme o príslušnej spoločnosti v Megger Group zodpovednej za spracovanie vašich údajov. To, ktorá entita bude správcom vašich údajov vám dáme vedieť pri zakúpení produktu alebo služby u nás. Spoločnosť Megger Group Limited je správca zodpovedný za túto webovú stránku. 

Máme oddelenia ochrany osobných údajov zodpovedné za dohľad nad otázkami týkajúcimi sa tohto oznámenia o ochrane súkromia. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov, vrátane prípadných žiadostí o uplatnenie vašich zákonných práv, kontaktujte nás nižšie uvedeným spôsobom. 

Kontaktné údaje

Naše kontaktné údaje sú:

Úplný názov právnickej osoby:  Megger Group Limited

E-mailová adresa:  Meggerdataprivacy@megger.com

Poštová adresa:  Megger s.r.o., Rožňavská 12, 821 04 Bratislava

Zmeny v oznámení o ochrane súkromia a vaša povinnosť informovať nás o zmenách

Táto verzia bola naposledy aktualizovaná 30. apríla 2018.

Je dôležité, aby osobné údaje, ktoré máme o vás, boli presné a aktuálne. Informujte nás, ak sa počas vášho vzťahu s nami vaše osobné údaje zmenia.

Odkazy tretích strán

Tieto webové stránky môžu obsahovať odkazy na weby, pluginy a aplikácie tretích strán. Kliknutím na tieto odkazy alebo povolením týchto pripojení môžete tretím stranám umožniť zhromažďovanie alebo zdieľanie údajov o vás. Tieto webové stránky tretích strán nekontrolujeme a nezodpovedáme za ich vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Keď opustíte naše webové stránky, odporúčame si prečítať oznámenia o ochrane súkromia na všetkých webových stránkach, ktoré navštívite.

 

2. Údaje, ktoré o vás zhromažďujeme

 

Osobné dáta alebo osobné údaje znamenajú všetky informácie o jednotlivcovi, z ktorých môže byť táto osoba identifikovaná. Nezahŕňajú údaje, pri ktorých bola odstránená totožnosť (anonymné údaje).

Môžeme zbierať, používať, ukladať a prevádzať rôzne druhy osobných údajov o vás, ktoré sme zoskupili nasledovne:

 • Identifikačné údaje zahŕňajú, bez obmedzenia, meno, rodné priezvisko, priezvisko, meno používateľa alebo podobný identifikátor, rodinný stav, titul, dátum narodenia a pohlavie.
 • Kontaktné údaje zahŕňajú okrem iného fakturačnú adresu, doručovaciu adresu, e-mailovú adresu a telefónne čísla.
 • Finančné údaje zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na údaje o bankovom účte a platobnej karte.
 • Údaje o transakciách zahŕňajú, ale neobmedzujú sa iba na podrobnosti o platbách voči vám a ďalšie podrobnosti o produktoch a službách, ktoré ste od nás zakúpili.
 • Technické údaje zahŕňajú adresu IP, vaše prihlasovacie údaje, typ a verziu prehliadača, nastavenie časového pásma a umiestnenia, typy a verzie plug-in prehliadača, operačný systém a platformu a ďalšie technológie v zariadeniach, ktoré používate na prehliadanie tejto webovej stránky.
 • Údaje o profile zahŕňajú, okrem iného, ​​vaše užívateľské meno a heslo, nákupy alebo objednávky, ktoré ste vykonali, vaše záujmy, preferencie, spätnú väzbu a reakcie na prieskumy. 
 • Údaje o použití zahŕňajú, ale neobmedzujú sa na informácie o tom, ako používate naše webové stránky, produkty a služby.
 • Marketingové a komunikačné údaje zahŕňajú, ale neobmedzujú sa iba na váš e-mail, adresu, záujmové preferencie.

Taktiež zhromažďujeme, používame a zdieľame agregované údaje, ako sú štatistické alebo demografické údaje za akýmkoľvek účelom. Agregované údaje môžu byť odvodené z vašich osobných údajov, ale nie sú považované za osobné údaje podľa zákona, pretože tieto údaje neodhaľujú priamo alebo nepriamo vašu totožnosť. Môžeme napríklad zhromaždiť údaje o využívaní a vypočítať percento používateľov, ktorí pristupujú k určitej funkcii webovej stránky. Ak však spájame alebo prepojíme agregované údaje s osobnými údajmi, aby sme ich mohli priamo alebo nepriamo identifikovať, považujeme kombinovaná dáta za osobné údaje, ktoré budú použité v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov.

Nebudeme o vás zhromažďovať žiadne osobitné kategórie osobných údajov (to zahŕňa podrobnosti o vašej rase alebo etnickom pôvode, náboženskom alebo filozofickom presvedčení, sexuálnom živote, sexuálnej orientácii, politických názoroch, členstve v odborových organizáciách, informácie o vašom zdraví a genetické a biometrické údaje). Nezhromažďujeme ani informácie o odsúdeniach a trestných činoch.

Ak neposkytnete osobné údaje

Ak potrebujeme zhromažďovať osobné údaje podľa zákona alebo na základe zmluvných podmienok, ktoré máme s vami a vy neposkytnete tieto údaje na vyžiadanie, nemusíme byť schopní splniť zmluvu, ktorú máme alebo sa snažíme s vami uzavrieť (napríklad vám poskytnúť tovar alebo služby). V tomto prípade možno budeme musieť zrušiť objednávku na výrobok alebo službu, ktorú vám poskytujeme, ale v takom prípade vás budeme informovať. 

 

3. Ako sa zhromažďujú vaše osobné údaje?

 

Na zber údajov od vás a o vás používame rôzne metódy, okrem iného týmito cestami:

 • Priame interakcie. Môžete nám poskytnúť vaše identifikačné, kontaktné a finančné údaje vyplnením formulárov alebo prostredníctvom pošty, telefónom, e-mailom alebo iným spôsobom. To zahŕňa osobné údaje, ktoré poskytnete, keď:
 • Požiadate o naše produkty alebo služby;
 • Si vytvoríte účet na našich webových stránkach;
 • Sa prihlásite na odber našich noviniek alebo iných publikácií; 
 • Nás požiadate o marketingové materiály, ktoré vám budú zaslané;
 • Sa zúčastníte súťaže, propagácie alebo prieskumu; alebo
 • Nám poskytnete nejakú spätnú väzbu
 • Automatizované technológie alebo interakcie. Pri interakcii s našimi webovými stránkami môžeme automaticky zhromažďovať technické údaje o vašom zariadení, aktivitách prechádzania a vzorkách. Tieto osobné údaje zhromažďujeme pomocou súborov cookie, protokolov serverov a ďalších podobných technológií. Môžeme tiež získať Technické údaje o vás, ak navštívite iné weby používajúci naše súbory cookie. Ďalšie podrobnosti nájdete v našich zásadách týkajúcich sa cookie.
 • Tretie strany alebo verejne dostupné zdroje. Môžeme získať osobné údaje o vás od rôznych tretích strán a verejných zdrojov, ako je uvedené nižšie:
 • Technické údaje od týchto strán:
 1. a) Poskytovatelia analytických služieb, ako je Google so sídlom mimo EÚ;
 2. b) Reklamnej siete so sídlom v rámci alebo mimo EÚ; a
 3. c) Poskytovatelia vyhľadávania informácií so sídlom v rámci alebo mimo EÚ.
 • Kontaktné, finančné a transakčné údaje od poskytovateľov technických, platobných a kuriérskych služieb so sídlom v rámci alebo mimo EÚ.
 • Identifikačné a kontaktné údaje od sprostredkovateľov údajov alebo agregátorov so sídlom v rámci alebo mimo EÚ.
 • Identifikačné a kontaktné údaje z verejne dostupných zdrojov, ako je napr. obchodný register alebo volebný register v rámci EÚ.

 

4. Ako používame vaše osobné údaje

 

Vaše osobné údaje použijeme iba vtedy, keď nám to zákon dovoľuje. Najčastejšie použijeme vaše osobné údaje za týchto okolností:

 • Tam, kde potrebujeme plniť zmluvu, ktorú sa s vami chystáme uzavrieť alebo sme ju s vami uzavreli.
 • Ak je to nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy (alebo pre záujmy tretej strany) a vaše záujmy a základné práva neprevážia tieto záujmy.
 • Ak potrebujeme dodržiavať zákonné alebo regulačné záväzky.

Zákonné základy, na ktoré sa budeme spoliehať pri spracovaní vašich osobných údajov, sú podrobnejšie uvedené nižšie.

Všeobecne sa nespoliehame na súhlas ako právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov v inom prípade ako pri zasielaní informácií prostredníctvom priameho marketingu treťou stranou pomocou e-mailu alebo textovej správy. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so zasielaním marketingových materiálov tým, že nás kontaktujete na adrese meggersales.dataprivacy@megger.com

Ciele, pre ktoré použijeme vaše osobné údaje

V tabuľke nižšie uvádzame popis všetkých spôsobov, akými hodláme používať vaše osobné údaje a o ktoré právne základy sa pri tom budeme opierať. Tiež sme tam, kde je to vhodné, určili, aké sú naše oprávnené záujmy.

Všimnite si, že môžeme vaše osobné údaje spracovávať na viac ako jednom zákonnom základe v závislosti od konkrétneho účelu, pre ktorý vaše dáta používame. Ak je v tabuľke uvedený viac ako jeden dôvod a chcete zistiť podrobnosti o konkrétnom právnom základe, o ktorý sa opierame pri spracúvaní vašich osobných údajov, prejdite, prosím, na odkaz kontaktujte nás.


Účel/činnosť

Typ dát

Zákonný základ pre spracovanie vrátane základu oprávneného záujmu

Ak sa chcete zaregistrovať ako nový zákazník alebo dodávateľ

(a) Identifikačné údaje
(b) Kontaktné údaje

Vykonanie zmluvy s vami

Spracovanie a doručenie objednávky zahŕňajúce:
(a) Správa platieb a poplatkov
(b) Vymáhanie peňazí, ktoré nám dlhujete

(a) Identifikačné údaje
(b) Kontaktné údaje
(c) Finančné údaje
(d) Údaje o transakciách
(e) Marketing a komunikácia

(a) Plnenie zmluvy s vami
(b) Nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy (vymáhanie dlhov voči nám)

Spravovanie nášho vzťahu zahŕňa:
(a) Oznamovanie zmien našich podmienok alebo zásad ochrany osobných údajov
(b) Možnosť požiadať vás, aby ste nechali recenziu alebo sa zúčastnili prieskume

(a) Identifikačné údaje
(b) Kontaktné údaje
(c) Profil
(d) Marketing a komunikácia

(a) Plnenie zmluvy s vami
(b) Nutné na splnenie zákonnej povinnosti
(c) Nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy (aby sme mohli aktualizovať naše záznamy a skúmať, ako zákazníci využívajú naše produkty/služby)

Aby sme vám mohli umožniť účasť na žrebovaní, súťaži alebo dokončiť prieskum

(a) Identifikačné údaje
(b) Kontaktné údaje
(c) Profil
(d) Údaje o používaní
(e) Marketing a komunikácia

(a) Plnenie zmluvy s vami
(b) Nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy (aby sme mohli skúmať, ako zákazníci využívajú naše produkty/služby, rozvíjať ich a tiež rozvíjať naše podnikanie)

Správa a ochrana nášho podnikania a našich webových stránok (vrátane riešení problémov, analýzy dát, testovania, údržby systému, podpory, reportovania a hosťovania dát) 

(a) Identifikačné údaje
(b) Kontaktné údaje
(c) Technické údaje

(a) Nutné pre naše oprávnené záujmy (pre prevádzkovanie nášho podnikania, poskytovanie správy a služieb IT, zabezpečenia siete, predchádzania podvodom a v súvislosti s reorganizáciou podnikov alebo reštrukturalizáciou skupiny)
(b) Nutné na splnenie zákonnej povinnosti

Aby sme vám mohli poskytovať relevantný obsah a inzerciu a merať alebo pochopiť účinnosť reklamy, ktorú vám ponúkame

(a) Identifikačné údaje
(b) Kontaktné údaje
(c) Profil
(d) Údaje o používaní
(e) Marketing a komunikácia
(f) Technické údaje

Nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy (aby sme mohli študovať, ako zákazníci využívajú naše produkty/služby, rozvíjať ich, rozvíjať naše podnikanie a informovať o našej marketingovej stratégii)

Aby sme mohli využívať analýzu dát k zlepšeniu našich webových stránok, produktov/služieb, marketingu, vzťahov so zákazníkmi a vášho zážitku

(a) Technické údaje
(b) Údaje o používaní

Nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy (aby sme mohli definovať typy zákazníkov pre naše produkty a služby, udržiavať naše webové stránky aktuálne a relevantné, rozvíjať naše podnikanie a získavať informácie pre našu marketingovú stratégiu)

Aby sme vám mohli dávať návrhy a odporúčania ohľadne tovaru alebo služieb, ktoré by vás mohli zaujímať

(a) Identifikačné údaje
(b) Kontaktné údaje
(c) Technické údaje
(d) Údaje o používaní
(e) Profil

Nutné pre naše oprávnené záujmy (aby sme mohli rozvíjať naše produkty/služby a tiež rozvíjať naše podnikanie)

 

Marketing

Snažíme sa poskytnúť vám voľby týkajúce sa určitého použitia osobných údajov, najmä v oblasti marketingu a reklamy. Zriadili sme nasledujúce mechanizmy kontroly osobných údajov:

Propagačné ponuky od nás

Môžeme použiť vaše identifikačné údaje, kontaktné údaje, technické údaje, údaje o použití a údaje o profile, aby sme si vytvorili názor na to, čo by ste chceli alebo potrebovali, alebo čo vás môže zaujímať. Týmto spôsobom sa rozhodujeme, ktoré produkty, služby a ponuky môžu byť pre vás relevantné (nazývame to marketing). 

Marketingovú komunikáciu od nás dostanete, ak ste od nás požadovali informácie alebo si zakúpili tovar alebo služby od nás, alebo ste nám poskytli svoje údaje, keď ste sa zúčastnili súťaže alebo ste sa zaregistrovali na propagáciu, a v žiadnom týchto prípadov ste nezakázali zasielanie marketingových materiálov.

Marketing tretích strán

Skôr než budeme zdieľať vaše osobné údaje s akoukoľvek spoločnosťou mimo skupiny spoločnosti Megger na marketingové účely, vyžiadame si váš výslovný súhlas. 

Odhlásenie

Môžete nás alebo tretiu stranu kedykoľvek požiadať o to, aby sme vám prestali posielať marketingové správy tak, že nás kontaktujete

Ak sa odhlásite zo zasielania marketingových správ, nebude sa to týkať osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté v dôsledku nákupu produktu/služby, registrácie záruky, skúseností s výrobkom/službou alebo iných transakcií.

Súbory Cookie

Môžete nastaviť, aby váš prehliadač odmietol všetky alebo niektoré súbory cookie prehliadača, alebo vás upozorňoval, keď webové stránky nastavujú alebo majú prístup k súborom cookie. Upozorňujeme vás, že ak vypnete alebo odmietnete súbory cookie, niektoré časti tejto webovej stránky sa môžu stať neprístupnými alebo nebudú fungovať správne. Ďalšie informácie o súboroch cookie, ktoré používame, nájdete v časti.

Zmena účelu

Vaše osobné údaje použijeme iba na účely, na ktoré sme ich zhromaždili, ak nezvážime, že ich potrebujeme použiť z iného dôvodu a tento dôvod je zlučiteľný s pôvodným účelom. Ak chcete získať vysvetlenie, ako je spracovanie vašich osobných údajov z iného dôvodu zlučiteľné s pôvodným účelom, kontaktujte nás.

Ak potrebujeme používať vaše osobné údaje na nesúvisiace účely, upozorníme vás a vysvetlíme vám právny základ, ktorý nám to umožňuje.

Upozorňujeme, že pokiaľ to zákon požaduje alebo povoľuje, vaše osobné údaje môžeme bez vášho vedomia alebo súhlasu spracovať v súlade s vyššie uvedenými pravidlami.

 

5. Zverejnenie vašich osobných údajov

 

Môže nastať situácia, že budeme musieť zdieľať vaše osobné údaje sa stranami uvedenými nižšie na účely uvedené v tabuľke v odseku 4 (pozri vyššie).

 • Interné tretie strany, ako je uvedené v slovníku.
 • Externé tretie strany, ako je uvedené v slovníku.
 • Špecifické tretie strany, ako sú úverové referenčné agentúry, agentúry na predchádzanie podvodom alebo iné strany, pri ktorých to môže vyžadovať zákon.
 • Tretie strany, ktorým sa môžeme rozhodnúť predať, previesť alebo zlúčiť časti nášho podnikania alebo nášho majetku. Tiež sa môžeme snažiť získať ďalšie podniky alebo sa s nimi spojiť. Ak dôjde k nejakej zmene nášho podnikania, noví vlastníci môžu používať vaše osobné údaje rovnakým spôsobom, ako je uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

Požadujeme, aby všetky tretie strany rešpektovali bezpečnosť vašich osobných údajov a aby s nimi zaobchádzali v súlade so zákonom. Nepovolíme poskytovateľom služieb tretích strán, aby používali vaše osobné údaje na svoje vlastné účely. Povolíme im len spracúvanie vašich osobných údajov na určené účely a v súlade s našimi pokynmi.

 

6. Medzinárodné transfery

 

Vaše osobné údaje zdieľame v rámci skupiny Megger Group. Medzinárodné transfery zahŕňajú prenos dát mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

Ubezpečujeme vás, že vaše osobné údaje sú chránené. Od všetkých spoločností v rámci našej skupiny vyžadujeme, aby dodržiavali pri spracovaní vašich osobných údajov rovnaké pravidlá.

Vždy, keď prevedieme vaše osobné údaje mimo EHP, zaistíme, aby im bola poskytnutá podobná úroveň ochrany tým, že zaistíme, že bude zavedená aspoň jedna z nasledujúcich záruk:

 • Vaše osobné údaje prevedieme iba do krajín, u ktorých sa predpokladá, že poskytujú úroveň ochrany osobných údajov zodpovedajúce štandardom Európskej komisie.
 • Ak využívame určitých poskytovateľov služieb, môžeme s nimi uzavrieť konkrétne zmluvy, ktoré poskytujú osobným údajom rovnakú ochranu, akú požívajú v Európe.
 • Keď využívame poskytovateľov so sídlom v USA, môžeme im previesť údaje, ak sú súčasťou rámca Privacy Shield (štít ochrany súkromia). Ten vyžaduje, aby spoločnosti poskytovali podobnú ochranu osobným údajom zdieľaným medzi Európou a USA.

Ak máte záujem o ďalšie informácie o konkrétnom mechanizme, ktorý používame pri prevode vašich osobných údajov z EHP, napíšte nám, prosím,  kontaktujte nás.

 

7. Bezpečnosť údajov

 

Zaviedli sme potrebné bezpečnostné opatrenia na zabránenie straty vašich osobných údajov, ako aj ich neoprávneného použitia, zmeny, zverejnenia alebo neoprávneného prístupu. Okrem toho obmedzujeme prístup k vašim osobným údajom len tým zamestnancom, agentom, dodávateľom a iným tretím stranám, ktoré ich potrebujú poznať. Tieto osoby budú spracovávať vaše osobné údaje len podľa našich pokynov a podliehajú povinnosti dodržiavať mlčanlivosť. 

Zaviedli sme postupy na riešenie akéhokoľvek podozrenia na porušenie ochrany osobných údajov. Budeme vás a akéhokoľvek príslušného regulátora informovať o porušení tam, kde to od nás vyžaduje zákon.

 

8. Uchovávanie údajov

 

Ako dlho budete používať moje osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame iba tak dlho, kým je to nevyhnutné na splnenie účelu, na ktoré sme ich zhromažďovali, a to aj za účelom splnenia akýchkoľvek právnych, účtovných alebo spravodajských požiadaviek.

Na určenie príslušnej doby uchovávania osobných údajov zvažujeme množstvo, povahu a citlivosť osobných údajov, potenciálne riziko poškodenia neoprávneným použitím alebo zverejnením vašich osobných údajov, účely, na ktoré spracovávame vaše osobné údaje a či tieto ciele môžeme dosiahnuť inými spôsobmi, a platné právne požiadavky.

Zo zákona musíme na daňové účely uchovávať základné informácie o našich zákazníkoch a dodávateľoch (vrátane kontaktných, identifikačných, finančných a transakčných údajov) po dobu siedmich rokov potom, čo prestanú byť zákazníkmi.

V niektorých prípadoch môžete požiadať o zmazanie údajov: ďalšie informácie nájdete v časti Požiadavka na vymazanie údajov.

Za určitých okolností môžeme pre výskumné alebo štatistické účely vaše osobné údaje anonymizovať (osobné údaje už nebude možné spojiť s vami). V takom prípade môžeme tieto informácie používať neobmedzene bez ďalšieho upozornenia.

 

9. Vaše zákonné práva

 

Za určitých okolností máte podľa zákonov na ochranu osobných údajov niektoré práva týkajúce sa vašich osobných údajov.

Máte právo:

Požadovať prístup k vašim osobným údajom (všeobecne známe ako „žiadosť subjektu o prístup“). To vám umožňuje získať kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, a overiť si, že ich spracovávame legálne.

Požadovať opravu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. To vám umožňuje požadovať opravu neúplných alebo nesprávnych údajov, ktoré o vás máme, aj keď možno budeme musieť overiť správnosť nových údajov, ktoré nám poskytnete.

Požadovať vymazanie vašich osobných údajov. To vám umožňuje požiadať o zmazanie alebo odstránenie osobných údajov, ak neexistujú žiadne dôvody na ich ďalšie spracovávanie. Máte tiež právo požiadať o zmazanie alebo odstránenie vašich osobných údajov, ak ste úspešne uplatnili svoje právo namietať proti spracovaniu (pozri nižšie), ak sme mohli vaše informácie spracovávať nezákonne alebo ak sme povinní vymazať vaše osobné údaje v súlade s miestnymi zákonmi. Upozorňujeme však, že nemusíme byť vždy schopní vyhovieť vašej žiadosti o vymazanie z konkrétnych právnych dôvodov. V takom prípade vám túto skutočnosť oznámime v čase vašej požiadavky. 

Namietať spracovanie vašich osobných údajov, pri ktorom sa spoliehame na legitímny záujem (alebo na záujem tretích osôb), a existuje dôvod týkajúci sa vašej konkrétnej situácie, kvôli ktorému chcete namietať spracovanie, pretože sa dotýka vašich základných práv a slobôd. Máte tiež právo vzniesť námietky, ak spracovávame vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu. V niektorých prípadoch môžeme dokázať, že máme presvedčivé oprávnené dôvody pre spracovanie vašich údajov, ktoré prevyšujú vaše práva a slobody.

Požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Máte možnosť požiadať o pozastavenie spracovania vašich osobných údajov v nasledujúcich situáciách: (a) ak chcete, aby sme upresnili vaše údaje; (b) ak je naše používanie údajov nezákonné, ale nechcete, aby sme ich vymazali; (c) ak chcete od nás, aby sme pre vás uchovávali vaše údaje, aby ste mohli vytvoriť, uplatniť alebo obhájiť právne nároky, a to aj vtedy, keď my vaše údaje už nepotrebujeme; alebo (d) ste vzniesli námietky proti tomu, že používame vaše údaje, ale my musíme overiť, či máme nadradené oprávnené dôvody na ich použitie.

Požadovať prevod vašich osobných údajov na vás alebo na tretiu stranu. Poskytneme Vám alebo tretej strane, ktorú ste si vybrali, vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Upozorňujeme, že toto právo sa vzťahuje len na automatizované informácie, na použitie ktorých ste pôvodne poskytli súhlas alebo ak sme tieto informácie použili na plnenie zmluvy s vami. 

Kedykoľvek odvolať súhlas,

v prípade, že sa spoliehame na súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. To však neovplyvní zákonnosť akéhokoľvek spracovania vykonaného skôr, ako odvoláte svoj súhlas. Ak svoj súhlas odvoláte, nemusíme vám byť schopní poskytnúť niektoré produkty alebo služby. Poradíme vám v prípade, ak budete chcieť odvolať svoj súhlas.

Ak si želáte uplatniť niektoré z uvedených práv, kontaktujte nás na vyššie uvedenej adrese určenej na ochranu osobných údajov alebo nám napíšte na adresu Meggerdataprivacy@megger.com.

Zvyčajne nevyžadujeme žiadny poplatok

Nebudete musieť zaplatiť poplatok za prístup k vašim osobným údajom (ani za výkon akýchkoľvek iných práv). Môžeme však účtovať primeraný poplatok, ak je vaša žiadosť zjavne neopodstatnená, opakovaná alebo neprimeraná. Prípadne môžeme za týchto okolností odmietnuť vašej žiadosti vyhovieť.

Čo by sme od vás mohli potrebovať

Môže nastať situácia, že bude potrebné vyžiadať si od vás konkrétne informácie, ktoré nám pomôžu potvrdiť vašu totožnosť a zabezpečiť vaše právo na prístup k vašim osobným údajom (alebo k výkonu akéhokoľvek vášho iného práva). Ide o bezpečnostné opatrenie, ktoré zabezpečí, že osobné údaje nebudú zverejnené osobe, ktorá nemá právo ich dostať. Pre urýchlenie našej odpovede vás tiež môžeme kontaktovať a požiadať o ďalšie informácie týkajúce sa vašej žiadosti.

Časový limit na odpoveď

Snažíme sa reagovať na všetky legitímne požiadavky do jedného mesiaca. Ak je vaša žiadosť obzvlášť zložitá alebo ste zaslali niekoľko žiadostí naraz, môže naša reakcia trvať dlhšie. V takom prípade vás budeme o priebehu informovať. 

 

10. Slovník

 

PRÁVNY ZÁKLAD

Legitímny záujem Legitímny záujem znamená záujem našej spoločnosti o vedenie a riadenie nášho podnikania tak, aby sme vám mohli poskytnúť najlepšiu službu/produkt a najlepší a najbezpečnejší zážitok. Pred spracovaním vašich osobných údajov pre naše oprávnené záujmy vždy zvážime a vyvážime akýkoľvek potenciálny dopad (pozitívny aj negatívny) na vás a vaše práva. Nepoužijeme vaše osobné údaje na činnosti, kde naše záujmy prevyšujú vplyv na vás (ak nemáme váš súhlas, alebo to od nás vyžaduje zákon alebo nám to zákon povoľuje). Ďalšie informácie o tom, ako posudzujeme naše oprávnené záujmy voči akémukoľvek potenciálnemu vplyvu na vás ohľadom konkrétnych aktivít, získate keď nás kontaktujete.

Plnenie zmluvy znamená spracovanie vašich údajov tam, kde je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej ste jednou zo strán, alebo na vykonanie krokov na základe vašej žiadosti pred uzavretím takejto zmluvy.

Dodržiavanie zákonných alebo regulačných povinností znamená spracovanie vašich osobných údajov tam, kde je to nevyhnutné na splnenie našich zákonných alebo regulačných povinností.

TRETIE STRANY

Interné tretej strany

Ostatné spoločnosti v skupine Megger, ktoré pôsobia ako spoloční správcovia alebo spracovatelia, majú celosvetové pôsobenie, poskytujú služby správy IT a systémovej administrácie a podávajú správy vedeniu.

Externé tretie strany

 • Poskytovatelia služieb pôsobiaci ako spracovatelia, ktorí poskytujú Megger Group služby správy IT a systémovej administrácie.
 • Profesionálni poradcovia pôsobiaci ako spracovatelia alebo spoloční kontrolóri vrátane právnikov, bankárov, audítorov a poisťovní, ktorí poskytujú poradenské, bankové, právne, poisťovacie a účtovné služby.
 • Daňové a colné orgány, regulátory a ďalšie orgány pôsobiace ako spracovatelia alebo spoloční kontrolóri, ktorí vyžadujú oznamovanie spracovateľských činností za určitých okolností.
 • Dodávatelia tretích strán, ktorí môžu dodávať tovar a/alebo služby spoločnosti Megger (ktoré môžu byť súčasťou produktov alebo služieb, ktoré vám dodávame).